BAHAGIAN A : PROFIL RESPONDEN

BAHAGIAN B : PENGETAHUAN ICT

BAHAGIAN C : KEMUDAHAN PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN MPSepang

1. Apakah perkhidmatan atas talian / aplikasi mobile yang anda gunakan di MPSepang?
Nyatakan tahap kepuasan anda bagi jawapan di atas
# eAduan eCukai eKompaun eTempahan eSewaan OSC Portal iSepang APPS eAduan APPS
Tidak berkaitan
Sangat Tidak Berpuashati
Tidak Berpuashati
Berpuashati
Sangat Berpuashati
2. Bagaimana anda mendapat maklumat mengenai perkhidmatan
3. Apakah pembaharuan atau penambahbaikan yang anda rasa perlu diwujudkan bagi memperbaiki mutu perkhidmatan MPSepang melalui ICT?
4. Sila beri komen / cadangan bagi maklumbalas terhadap kemudahan penyampaian perkhidmatan di MPSepang